Algemene voorwaarden

Luxtronics BV                                                                   info@luxtronics.nl

Antennestraat 48-50                                                    www.luxtronics.nl                                        

1322AS Almere                                                               K.v.K 75222108

Tel: 036-8445341                                                          BTW nr: NL860194231B01

                                                                                             

                                                              

ARTIKEL 1:

 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt Luxtronics BV aangeduid als verkoper.

1.2 “De wederpartij” wordt gedefinieerd als elke (rechts) persoon aan wie Luxtronics BV zijn aanbiedingen richt, evenals alle personen die aanbiedingen richten aan Luxtronics BV of opdrachten toekennen aan Luxtronics BV of, in voorkomend geval, de persoon of partij met wie Luxtronics BV een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 “Product” of “goed” wordt gedefinieerd als: alle goederen die onder deze Algemene Voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd. 

1.4 Onder “bij Luxtronics BV wordt verstaan: magazijn en kantoor van Luxtronics BV  te Almere.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Luxtronics BV, op alle opdrachten aan Luxtronics BV en op alle door Luxtronics BV gesloten overeenkomsten.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden en overige voorwaarden van de wederpartij zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten als bedoeld onder 2.1.

2.3 Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden  Luxtronics BV slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Luxtronics BV zijn bevestigd.

ARTIKEL 3 AANBIEDING EN AANVAARDING

3.1 Alle aanbiedingen, brochures en offertes van  Luxtronics BV zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen.                                                                                                                                  Een schriftelijk aanbod is geldig gedurende de in dat aanbod vermelde termijn en, bij gebreke daarvan, voor een termijn van 14 dagen.

3.2 Alle gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk vermeld, maar zijn slechts bindend voor zover Luxtronics BV  de juistheid daarvan uitdrukkelijk heeft gegarandeerd.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een aanbod van Luxtronics BV door de wederpartij schriftelijk wordt geaccepteerd binnen de onder 3.1 genoemde termijn. Luxtronics BV behoudt zich echter het recht voor om haar aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding te annuleren. Indien een aanbod door de wederpartij mondeling wordt aanvaard en indien de wederpartij een aanbod doet en / of een opdracht geeft, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Luxtronics BV daaraan gevolg geeft door daadwerkelijk met de uitvoering daarvan te beginnen of , naargelang het geval, de overeenkomst erkennen of het aanbod schriftelijk aanvaarden.

3.4 Indien de aanvaarding door de wederpartij afwijkt van het aanbod, betekent dit een nieuw aanbod door de wederpartij en een afwijzing van het gehele aanbod van Luxtronics BV, ook al betreft de afwijking kleine zaken.

ARTIKEL 4 PRIJS

4.1 De door Luxtronics BV opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege die worden geheven over de verkoop en / of levering en / of uitvoering van de overeenkomst.  

4.2 De door Luxtronics BV en de wederpartij overeengekomen prijzen kunnen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd, indien Luxtronics BV, alvorens haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, wordt geconfronteerd met een prijsverhoging door haar leverancier of indien zich andere prijsverhogende omstandigheden hebben voorgedaan. Indien de prijsverhoging meer dan 15% van de overeengekomen prijs bedraagt, kan de wederpartij de overeenkomst met betrekking tot de zaken waarop de prijsverhoging betrekking heeft schriftelijk opzeggen binnen twee werkdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging.

4.3 Prijsverhogingen als gevolg van aanvullingen en / of wijzigingen van de tot stand gekomen overeenkomst op verzoek van de wederpartij, worden doorberekend aan de wederpartij.

4.4 Normale standaard verpakking is bij de prijs inbegrepen; speciale verpakkingen b.v. gepersonaliseerde verpakkingen worden door Luxtronics BV apart gefactureerd tegen kostprijs.

ARTIKEL 5 LEVERING

5.1 De leveringsvoorwaarden en / of leverdata zijn louter indicaties van het daadwerkelijke tijdstip van levering en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een niet tijdige levering en / of levering dient Luxtronics BV daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming. Ingeval de overeenkomst wegens vertraging bij levering wordt ontbonden, heeft de wederpartij geen recht op enige andere vergoeding voor schade dan restitutie van reeds aan  Luxtronics BV overeenkomstig de overeenkomst betaalde bedragen.

5.2 Levering door de wederpartij geschiedt franco binnen Nederland indien deze wordt uitgevoerd door standaard pakketdiensten en de op de factuur vermelde order groter is dan € 400, - (exclusief BTW) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De transportkosten met betrekking tot leveringen middels pallet vervoer zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Levering vindt plaats op de met de wederpartij overeengekomen locatie en op de door Luxtronics BV te bepalen tijden, welke door Luxtronics BV tijdig aan de wederpartij zal worden gecommuniceerd. De wederpartij is gehouden de zaak op het vastgestelde tijdstip van levering op de overeengekomen locatie in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daardoor gemaakte kosten voor de wederpartij zijn.

5.4 Het risico van de zaak gaat op het moment van levering op de wederpartij over, ook indien de eigendom van de zaak nog niet door Luxtronics BV is overgedragen.

5.5 Luxtronics BV heeft het recht de zaak in gedeelten te leveren, welke deelleveringen afzonderlijk door Luxtronics BV in rekening mogen worden gebracht.

 

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Betaling geschiedt voor levering, tenzij achteraf betaling is overeengekomen. In het laatste geval dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn is een definitieve deadline; indien deze termijn niet wordt gehaald, is de wederpartij in verzuim en is de contractuele rente verschuldigd tegen een rente van 1% per maand, of de wettelijke rente, indien dit een hoger percentage is, waarbij een gedeelte van een maand worden berekend als een volledige maand, vanaf 14 dagen na factuurdatum tot het moment van betaling. Bij betaling op een rekening geldt als moment van betaling de datum van storting op de rekening van Luxtronics BV.

6.2 Bij niet-betaling binnen de in 6.1 genoemde termijnen behoudt Luxtronics BV zich het recht voor om het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. Dergelijke incassokosten omvatten zowel buitengerechtelijke als alle gerechtelijke kosten, zelfs als de gerechtelijke kosten hoger zijn dan de kosten van de procedure zoals toegewezen door de rechtbank. De buitengerechtelijke incassokosten bestaan uit alle kosten die Luxtronics BV maakt voor het incasseren van haar vorderingen op de wederpartij. Deze kosten worden bepaald op 15% van het schadebedrag, met een minimum van € 100, -.

6.3 Betalingen door de wederpartij zullen steeds in de eerste plaats worden toegerekend aan betaling van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens aan betaling van de vorderingen uit hoofde van de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, ook al vermeldt de wederpartij dat haar betaling verwijst naar een andere claim.

6.4 ingeval de wederpartij in verzuim is, in vereffening, insolvabel, failliet of geliquideerd (of ingeval van faillissement of ontbinding daarvan), zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 6.5 Luxtronics BV behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling van een deel van de koopsom te verlangen en de wederpartij te verzoeken zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt ook indien een krediet is overeengekomen.

6.6 Luxtronics BV heeft het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien omstandigheden die ter kennis van Luxtronics BV zijn gebracht na het sluiten van de overeenkomst aanleiding zijn om aan te nemen dat de wederpartij niet zal nakomen. met haar verplichtingen.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Luxtronics BV blijft eigenaar van de geleverde zaak, zolang de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan wel niet: met betrekking tot de leveringen ingevolge enige overeenkomst; b. met betrekking tot werkzaamheden die zijn verricht of zullen worden uitgevoerd ten behoeve van de wederpartij ingevolge een dergelijke overeenkomst; c. met betrekking tot de schulden van de wederpartij wegens niet-nakoming van deze overeenkomsten.

7.2 De wederpartij is uitsluitend bevoegd de zaken waarop het in het eerste lid bedoelde eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, door te verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken te verpanden of met enig ander recht te bezwaren, of een derde een persoonlijk recht met betrekking tot het goed te geven.

7.3 Indien derden enig recht willen doen gelden op de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft, bijvoorbeeld door middel van beslag, surséance van betaling of faillissement, is de wederpartij verplicht Luxtronics BV hiervan onverwijld in kennis te stellen.

7.4 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Luxtronics BV : 1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, tegen explosies en water en tegen diefstal en voor het maken van polissen van die verzekeringen. ter inzage; 2. alle aanspraken van de wederpartij jegens verzekeraars op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of, in voorkomend geval, vooraf aan Luxtronics BV te cederen; 3. de vorderingen van de wederpartij op haar leveranciers jegens de wederpartij, verkregen door de wederpartij onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening door Luxtronics BV te verpanden of in voorkomend geval aan Luxtronics BV toe te kennen; 4. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te bestempelen als eigendom van Luxtronics BV;  5. om anderszins mee te werken aan alle redelijke maatregelen die Luxtronics BV wenst te nemen om haar eigendomsrechten op de goederen te projecteren, die de normale bedrijfsvoering van de wederpartij niet op onredelijke wijze verstoren.

7.7 Indien de wederpartij in verzuim is en er gegronde redenen zijn om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen, heeft Luxtronics BV het recht om in ieder geval de geleverde zaken waarop de retentie van de in 7.1 bedoelde titel heeft betrekking op, zonder nadere aankondiging ten kantore van de wederpartij of van derden die het goed voor de wederpartij bewaren, of anderen op te dragen deze zaken terug te nemen. De wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan een dergelijke actie, bij gebreke waarvan de wederpartij voor elke dag van niet-medewerking een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag verbeurt. De wederpartij geeft vooraf toestemming aan  Luxtronics BV om toegang te krijgen tot de terreinen of gebouwen die haar eigendom zijn of worden gebruikt om de teruggewonnen goederen terug te nemen.

ARTIKEL 8 GARANTIE

 8.1 De wederpartij zal de geleverde zaak direct na ontvangst inspecteren op eventuele gebreken. Reparaties of vervangingen kunnen alleen worden geclaimd als de wederpartij: - Luxtronics BV onmiddellijk op de hoogte stelt van zichtbare gebreken; - in het geval van niet-zichtbare gebreken: informeert  Luxtronics BV schriftelijk over dergelijke gebreken binnen twee werkdagen na de datum waarop de andere partij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, onder vermelding van het feit dat de instructies van Luxtronics BV voor gebruik, onderhoud en bediening zijn waargenomen en dat de defecten niet zijn veroorzaakt door normale slijtage, ongepast gebruik, nalatigheid, ongevallen, het overschrijden van de limieten bepaald door Luxtronics BV of wettelijke veiligheidseisen en dat het product niet is gerepareerd of gewijzigd zonder toestemming van  Luxtronics BV of een door haar aangewezen reparateur,

8.2 Een garantie als bedoeld in artikel 8.1 voor een in Nederland gevestigd product bestaat uit gratis vervangings- of reparatiewerkzaamheden (naar keuze van Luxtronics BV) van het defecte onderdeel door Luxtronics BV of een door haar aangewezen reparateur, en dekt niet de transportkosten van goederen of personen met betrekking tot de nakoming van deze garantie. Voor producten buiten Nederland dekt deze garantie alleen de kosten van het defecte onderdeel.

8.3 De vervangen onderdelen moeten kosteloos aan Luxtronics BV ter beschikking worden gesteld.

8.4 Indien de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, wordt Luxtronics BV ontheven van zijn verplichtingen uit de garanties.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8, is  Luxtronics BV nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Luxtronics BV of haar leidinggevende medewerkers.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Onverminderd eventuele andere bepalingen van deze voorwaarden, is Luxtronics BV nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van een overeenkomst in geval van overmacht.

10.2 Overmacht aan de zijde van Luxtronics BV omvat elke omstandigheid die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert zonder schuld van de zijde van Luxtronics BV. Dergelijke omstandigheden die overmacht vormen, omvatten in ieder geval het feit dat de eigen leveranciers van Luxtronics BV er niet in slagen een goed of goederen te leveren, ongeacht de reden daarvoor, stakingen, uitsluitingen, stroomstoringen, files, defecte apparatuur, overheidsmaatregelen, evenals als gevolgen daarvan, verlies of beschadiging tijdens transport en buitensporig ziekteverzuim ten opzichte van haar personeel.

ARTIKEL 11 VERTROUWELIJKHEID

11.1 De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle door  Luxtronics BV verstrekte vertrouwelijke informatie. Vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval geacht informatie te bevatten over nieuw te ontwikkelen producten, bijvoorbeeld door Luxtronics BV gepresenteerd in de onderhandelingsfase. De wederpartij dient zich ook te onthouden van het gebruik van bovenstaande informatie ten behoeve van haar bedrijfsvoering.

ARTIKEL 12 GESCHILLEN

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regelgeving met betrekking tot de verkoop van goederen, waarvan de toepasselijkheid door partijen kan worden uitgesloten.

12.3 Alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement Amsterdam, tenzij een andere rechtbank bevoegd is op grond van dwingend recht.

ARTIKEL 13 TERUGGEZONDEN GOEDEREN

13.1 De koper moet een retourformulier aanvragen als hij goederen wil retourneren. Retourzendingen zonder retourformulier worden niet in behandeling genomen of gecrediteerd. Hetzelfde geldt voor goederen die franco worden teruggestuurd. Nadat een retourformulier is verstrekt, moet de koper zijn bestelling binnen vijf (5) werkdagen retourneren. Maatwerk en speciale bestellingen kunnen niet worden geretourneerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De geretourneerde goederen moeten ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in hun originele verpakking bij ons aankomen. Reeds ontvangen betalingen worden gecrediteerd, verrekend en / of terugbetaald indien de geretourneerde goederen worden geaccepteerd, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de door  Luxtronics BV geretourneerde goederen, met  inachtneming van de voorwaarden beschreven in artikel 12 Annuleringen. Zie de garantievoorwaarden voor defecte goederen.

ARTIKEL 14 ANNULERING

Indien een bestelling binnen drie weken na de besteldatum wordt geannuleerd, omdat de goederen niet meer gewenst zijn, behouden wij ons het recht voor om 10% van de bruto prijs in rekening te brengen ter compensatie van administratie- en administratiekosten. Voor specials en goederen die speciaal voor de klant door Luxtronics BV zijn aangekocht of ontwikkeld , vragen wij een schriftelijke overeenkomst. Nadat  Luxtronics BV een schriftelijke overeenkomst heeft verkregen, kunnen deze goederen niet meer worden geannuleerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de annulering na drie weken plaatsvindt, behoudt Luxtronics BV zich het recht voor om 20% van de bruto prijs in rekening te brengen ter compensatie van administratieve en administratiekosten. Hetzelfde geldt voor gedeeltelijke annuleringen. Annulering van standaardgoederen kan tot zes maanden na verzending van een factuur voor de goederen plaatsvinden.

ARTIKEL 15 OVERMACHT

Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden, is Luxtronics BV nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van een overeenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Luxtronics BV wordt mede begrepen elke omstandigheid die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert buiten toedoen van Luxtronics BV. Dergelijke omstandigheden die overmacht vormen, omvatten in ieder geval het feit dat de eigen leveranciers van Luxtronics BV geen goederen of goederen leveren, ongeacht de reden daarvoor, stakingen, uitsluitingen, stroomstoringen, files, defecte apparatuur, overheidsmaatregelen evenals de gevolgen daarvan, verlies of beschadiging tijdens transport en overmatig ziekteverzuim ten opzichte van haar personeel.

GARANTIE

 (aanvullend) De garantie kan niet worden ingeroepen als het defect wordt veroorzaakt door: - externe onvoorziene omstandigheden zoals blikseminslagen; - oververhitting door centrale of andere verwarming of door gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven; - blootstelling aan vochtigheid, extreme temperaturen of extreem zonlicht of extreme kou; -  niet onder de garantie vallen goederen ouder dan 3 jaar.